sepa logo logo zbp

.

IBAN

Informacje o IBAN

Statystyki SEPA

Statystyki przelewu

Dla członków

Dostęp po zalogowaniu

kontakt

Kontakt

Kontakt z SEPA Polska

Ostatni etap migracji rozliczeń w euro w Unii Europejskiej na standardy SEPA

Komunikat ws. obowiązywania Rozporządzenia 260/2012 Parlamentu Europejskiego i Rady UE ustanawiającego wymogi techniczne i handlowe w odniesieniu do poleceń przelewu i poleceń zapłaty w euro oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 924/2009 (tzw. Rozporządzenie SEPA)

Rok 2016 stanowi finalny etap trwającej od 10 lat inicjatywy integracyjnej Unii Europejskiej, której celem jest budowa Jednolitego Obszaru Płatności w Euro – SEPA (Single Euro Payments Area).

 

SEPA to obszar, w ramach którego konsumenci, przedsiębiorcy i inne podmioty mogą dokonywać bezgotówkowych rozliczeń w walucie euro na terenie Unii Europejskiej, zarówno transgranicznie, jak i w granicach państw członkowskich, według takich samych zasad i na takich samych warunkach.

Rozporządzenie SEPA wprowadziło ostateczne terminy migracji oddzielnie dla państw strefy euro oraz państw spoza tej strefy. Dla państw strefy euro pełna harmonizacja weszła w życie 1 lutego 2016 r., natomiast w przypadku państw spoza strefy euro ostatecznym terminem na dostosowanie do wymagań Rozporządzenia SEPA jest 31 października 2016 r.

Ostatnie zmiany w krajach strefy euro zniosły wymóg podawania przez Zleceniodawcę kodu BIC (kodu identyfikującego dostawcę usług płatniczych, np. bank, w rozliczeniach transgranicznych) dla transakcji SEPA. Ponadto, z uwagi na wspólną walutę, standardy SEPA zostały wdrożone w obszarze płatności krajowych i transgranicznych, jednocześnie zaś wycofano wyłącznie lokalne instrumenty rozliczeniowe, zapewniając pełną standaryzację i harmonizację przepływów finansowych.

Obecnie usługi SEPA w Polsce funkcjonują na zasadzie dobrowolności, jednak od 1 listopada 2016 r., na podstawie przepisów Rozporządzenia SEPA, każdy dostawca usług płatniczych (np. bank) realizujący obecnie płatności w walucie euro będzie zobowiązany do ich realizacji zgodnie z zasadami wskazanymi z Rozporządzenia SEPA.

 

Rozporządzenie SEPA wprowadza istotne wymogi i zasady realizacji zleceń w euro na obszarze SEPA:

1. Zasada IBAN Only

Zgodnie z tą zasadą dostawcy usług płatniczych nie będą wymagać podawania kodu BIC (kodu identyfikującego dostawcę usług płatniczych w rozliczeniach transgranicznych) przy inicjowaniu płatności spełniających wymogi SEPA. Unikatowym identyfikatorem Odbiorcy Płatności będzie jego numer rachunku płatniczego prezentowany w formacie IBAN.

2. Zdolność odbiorcza w całej Europie

Dostawcy usług płatniczych świadczący obecnie usługi polecenia przelewu lub polecenia zapłaty w euro muszą od dnia 1 listopada 2016 r. dostosować oferowane usługi do wymogów określonych w Rozporządzeniu SEPA.

3. Wymóg stosowania standardu wymiany komunikatów XML ISO20022

Rozporządzenie wprowadza obowiązek stosowania formatu komunikatów XML ISO20022 w relacjach między dostawcami usług płatniczych oraz w relacjach pomiędzy dostawcą usług płatniczych i podmiotem niebędącym konsumentem ani mikroprzedsiębiorstwem. Zgodnie z Rozporządzeniem, dostawca usług płatniczych musi zapewnić, aby w przypadku gdy użytkownik usług płatniczych, który nie jest konsumentem ani mikroprzedsiębiorstwem, zainicjuje lub otrzyma indywidualne polecenie przelewu lub indywidualne polecenie zapłaty, które nie są przesyłane indywidualnie, ale łączone ze sobą na potrzeby przekazu, stosowano formaty komunikatów XML ISO20022.

Szczegółowe informacje nt. rozwiązań SEPA dostępne są na stronach internetowych dostawców usług płatniczych.

Więcej informacji nt. SEPA:

http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/systemplatniczy/sepa/index.html

http://www.sepapolska.pl/

Instrumenty SEPA:

Polecenie Przelewu SEPA (SEPA Credit Transfer)

http://www.sepapolska.pl/images/Dokumenty/Polecenie%20przelewu%20SEPA%202014%2007%2015%20zmiana%202015.02.24.pdf

Polecenie Zapłaty SEPA (SEPA Direct Debit)

http://www.sepapolska.pl/dokumenty/sepa/Kilka_slow_o_SDD.pdf

Standard XML ISO20022

http://www.sepapolska.pl/dokumenty/sepa/Kilka_slow_o_Formacie_danych_sepa.pdf

UKNF publikuje komunikat dotyczący migracji SEPA/ 10 lipca 2015 r.

Uprzejmie informujemy, że na stronie Komisji Nadzoru Finansowego http://www.knf.gov.pl/Images/Komunikat-10072015_tcm75-42119.pdf dostępny jest Komunikat UKNF dotyczący dostosowania podmiotów nadzorowanych do wymogów określonych w dyrektywach i rozporządzeniach Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) przez podmioty nadzorowane przez KNF.

 

Komunikat dotyczy zasad stosowania prawa europejskiego, jednak w dużej części skupia się na tematycę migracji na standardy SEPA.

 

Zachęcamy do zapoznania się z komunikatem.

 

2015.07.10 Komunikat UKNF

 

Sprawozdanie z wdrażania SEPA w 2014 r./ 9 marca 2015 r.

Szawnowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że na stronie http://sepapolska.pl/index.php/dokumenty2/dokumenty-sepa-polska dostępne jest Sprawozdanie w wdrażania SEPA w 2014 r., opisujące między innymi prace SEPA Polska we wskazanym roku.

 

2015.03.09 SEPA Polska 2014

Zmiany Zarządzania SEPA: „Nowe EPC”/ 9 stycznia 2015 r.

Podczas Posiedzenia Plenarnego Europejskiej Rady ds. Płatności 11 grudnia 2014 r. podjęta została ostateczna decyzja o zmianie struktury EPC. Działalność Europejskiej Rady ds. Płatności skoncentorwana będzie wokół dwóch modułów:

1) Zarządzanie schematami płatności SEPA – Moduł 1

2) Zaangażowanie w zakresie rozwoju płatności ,w tym współpraca z Radą ds. Płatności Detalicznych. – Moduł 2

Podmiotem nadrzędnym w stosunku do struktur tych modułów będzie tzw. EPC Association skupiające dotychczasowych członków EPC, oraz przyszłych zainteresowanych. Przynależność do każdego z tych 3 elementów wiązać się będzie z koniecznością opłacania składek.

Zmiany, co do których zapadły już decyzje, są aktualnie wdrażane w życie poprzez m.in. zbieranie deklaracji członków EPC o uczestnictwie w pracach konkretnych grup roboczych, chęć przynależności do modułu 2, oraz deklaracje grupowego opłacania przez banki składek z tytułu przynależności do modułu 1.

 

Do dnia 31 stycznia br. EPC zbiera deklaracje w zakresie chęci uczestniczenia Członków EPC w pracach modułu 2.

Moduł 2 obejmuje wszystkie inne działania „nowego EPC”, które nie są zawarte w Module 1 („Zarządzanie Schematami”). Moduł ten można określić jako „Wkład w rozwój płatności”. Stanowi on integralną część, „EPC Association” i nie przewiduje oddzielnych podmiotów decyzyjnych. Celem Modułu 2 jest umożliwienie „EPC Association” przyczynienia się do rozwoju płatności w Europie i wpływania na ich rozwój. Działania Modułu 2 będą tworzone w oparciu o uzgodnione wymogi wynikające z dowolnego z trzech następujących głównych źródeł:

-           priorytety ERPB i WE oraz konkretne działania, które wymagałyby określenia wspólnych stanowisk i propozycji w celu przekazania ich do ERPB lub WE (proponowane priorytety występują w obszarach kart, elektronicznych płatności handlowych, e-identyfikacji, e-faktur i bezpieczeństwa); może to doprowadzić do rozwoju nowych schematów, których zarządzanie może zostać powierzone Modułowi 1;

-           tematy, dla których wymagana jest wspólna refleksja i określenie wspólnych stanowisk oraz propozycji i które nie należą bezpośrednio do gestii ERPB (potencjalne obszary: kwestie regulacyjne związane z płatnościami i specjalne zagadnienia zabezpieczeń, gotówka, specyficzne zagadnienia związane z kartami);

-           pomysły i inicjatywy dotyczące tworzenia nowych płatności, które powinny być wspólne z innymi interesariuszami (np. w ramach ERPB) lub z Modułem 1 (uwzględniając jego zakres) w celu dalszego rozwinięcia lub wprowadzenia.

Uczestnictwo w różnych działaniach Modułu 2 jest dobrowolne i zorganizowane zostanie w ramach określonych grup roboczych i grup zadaniowych. Członkom „EPC Association” przysługuje prawo uczestniczenia w dowolnym działaniu Modułu 2 pod warunkiem udziału w jego finansowaniu. Konieczne będzie uzyskanie „masy krytycznej” działań i ilości uczestników Modułu 2, aby stał się on reprezentatywny, istotny, atrakcyjny i ostatecznie wykonalny. W przypadku utraty takiej „masy krytycznej” EPC musiałoby ulec podziałowi lub stać się organizacją zajmującą się wyłącznie zarządzaniem Schematami, co wymagałoby zmiany jego organizacji prawnej i zarządczej.

 

Związek Banków Polskich od wielu lat pełni kluczową rolę w zakresie wdrażania SEPA przez banki w Polsce. Reprezentanci banków są szczególnie zainteresowani tematyką SEPA Polska w ostatnim czasie, w związku z upływającym w październiku 2016 r. terminem na migrację SEPA w zakresie instrumentów polecenia przelewu i polecenia zapłaty. Udział ZBP w najważniejszych paneuropejskich strukturach zajmujących się tematyką SEPA daje bankom nie tylko możliwość dostępu do wielu istotnych informacji, lecz również umożliwia udział w wypracowywaniu stanowisk, które następnie przyjmowane są przez EPC Association.

W strukturze Nowego EPC najważniejszym podmiotem będzie Zarząd EPC Association. Z ramienia Polski reprezentantem w Zarządzie będzie Pan Paweł Widawski - Koordynator Krajowy Programu SEPA, co podkreśla pozycję i zwiększa rolę ZBP w strukturach EPC. Jednocześnie jednak stawia nam nowe wyzwania i wymusza większe zaangażowanie w prace EPC – np. poprzez udział w grupach roboczych Modułu 2. Udział w module 2 dodatkowo zwiększy znaczenie ZBP jako koordynatora wdrażania SEPA w Polsce.

 

2015.03.09 Aktualności Nowe EPC

 

 

Konsultacje w zakresie zmian związanych z tzw. Nowym EPC/ 31 października 2014 r.

Uprzejmie informujemy, że dnia 31 października br. Europejska Rada ds Płatności otworzyła 90 dniowy proces konsultacji dokumentu Scheme Management Internal Rules, opisującego zasady związane z zarządzaniem schematami SEPA (polecenia przelewu, polecenia zapłaty zwykłego oraz biznesowego). 

http://www.europeanpaymentscouncil.eu/index.cfm/about-epc/epc-news/information-for-scheme-participants-epc-launches-public-consultation-on-draft-revised-scheme-management-internal-rules-comments-are-invited-by-30-january-2015/

 

Zaproponowane zmiany związane są z projektem Nowego EPC, który ma na celu dostosowanie struktury Rady do zmian jakie zaszły w ostatnich miesiącach w zakresie projektu SEPA. Od momentu wejścia w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego wymogi techniczne i handlowe w odniesieniu do poleceń przelewu i poleceń zapłaty w euro oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 924/2009 (w skrócie zwane Rozporządzeniem SEPA end-date), między podmiotami takimi jak SEPA Council oraz Europejska Rada ds. Płatności (EPC) trwały ustalenia dotyczące nowych zasad Zarządzania SEPA na poziomie europejskim, w wyniku czego 18 grudnia 2013 r. Rada Prezesów (Europejskiego Banku Centralnego) zatwierdziła utworzenie Rady ds. Płatności Detalicznych w Euro (Euro Retail Payments Board, ERPB ). Ten nowy podmiot, powołany w miejsce Rady ds. Jednolitego Obszaru Płatności w Euro (Rada SEPA- SEPA Council), będzie działać na rzecz rozwoju zintegrowanego, innowacyjnego i konkurencyjnego rynku płatności detalicznych w euro na terenie Unii Europejskiej. 

Celem powołania przez Europejski Bank Centralny nowej Rady jest stworzenie szerszego niż dotychczas forum współpracy podmiotów zaangażowanych w SEPA – a więc nie tylko dostawców usług płatniczych, lecz również odbiorców, użytkowników płatności SEPA. Z tego względu ERPB składa się z przedstawicieli środowisk użytkowników usług płatniczych, reprezentantów dostawców usług płatniczych, oraz z przedstawicieli banków centralnych – 5 przedstawicieli strefy euro oraz 1 przedstawiciel banku centralnego spoza strefy euro. Na tę funkcję wybrany został Pierwszy Zasępca Prezesa Narodowego Banku Polskiego – Pan Piotr Wiesiołek.
Zaproponowany skład obejmuje zarówno popytową jak i podażową stronę rynku płatności detalicznych. W skład wchodzą również przedstawiciele Komisji Europejskiej. Główną rolą ERPB jest wytyczanie strategicznych celów i zadań w obszarze jednolitych płatności w Europie, wskazywanie najistotniejszych wyzwań w zakresie SEPA, a także koordynowanie ich prawidłowego i efektywnego wykonania. Radzie przewodniczyć będzie reprezentant Europejskiego Banku Centralnego.

Do zmian przygotowywać zaczęła się również Europejska Rada ds. Płatności. Opracowanie propozycji rekonstrukcji niektórych jednostek działających w ramach EPC zapowiadane było już w 2012 roku.

 

Więcej informacji o zmianach w EPC znajda Państwo pod poniższym linkiem

 

http://www.europeanpaymentscouncil.eu/index.cfm/newsletter/article/?articles_uuid=898741EA-5056-B741-DBDAE885C76AEDAE