sepa logo logo zbp

.

IBAN

Informacje o IBAN

Statystyki SEPA

Statystyki przelewu

Dla członków

Dostęp po zalogowaniu

kontakt

Kontakt

Kontakt z SEPA Polska

Korzyści dla przedsiębiorców

SEPA wykreuje wiele możliwości usprawnienia działalności gospodarczej przedsiębiorców, tak dużych, jak i małych i średnich.

 

Dziś - przed SEPA (2006)Jutro - SEPA
Duże koszty przetwarzania gotówki i relatywnie niska ilość transakcji elektronicznych. Nieustanne ryzyko operacyjne, konieczność wielu zabezpieczeń. Brak instrumentów dla transgranicznego przetwarzania krajowych kart płatniczych
Wysokie koszty oprogramowania krajowego dla terminali i niskie użycie kart - wysokie koszty transakcji Stopniowo zwiększające się użycie kart poprzez, obejmujący zasięgiem cały obszar SEPA, plan zastępowania gotówki euro kartami płatniczymi - mniejsze użycie gotówki i zwiększone bezpieczeństwo
Niemożliwość akceptacji wszystkich kart płatniczych- transakcje transgraniczne kartami lokalnymi- zmniejszanie obrotu Niższe koszty terminali i transakcji poprzez użycie standardowego, wspólnego oprogramowania
Różne procesy reklamacyjne. Spójny, jednolity system akceptacji- wszystkie karty płatnicze przyjmowane we wszystkich terminalach w całej UE - zwiększanie obrotu
Różne metody uwierzytelniania posiadaczy kart (podpis, PIN), różne sposoby wdrażania mikroprocesorów Niższe koszty operacyjne poprzez standardowe ramy dla wyjątkowych pozycji i odszkodowań konsumenckich
W kilku krajach wiele terminali różnych agentów rozliczeniowych – znaczny poziom skomplikowania obsługi. Obowiązkowe wdrożenie mikroprocesora w standardzie EMV we wszystkich kartach i używanie PIN zarówno dla kart kredytowych jak i debetowych - obniżenie ilości oszustw kartowych
Wiele różnych systemów zapobiegania oszustwom i raportowania Jeden terminal, który może służyć wszystkim agentom rozliczeniowym, znaczna redukcja kosztów i operacyjnej złożoności
Ograniczony wybór agentów rozliczeniowych w niektórych państwach Zharmonizowane ramy raportowania i zapobiegania oszustwom
Wiele platform krajowych jest niedostosowanych do operacji wielokrajowych Otwarcie rynków na nowych agentów rozliczeniowych, większy wybór usług i nowych produktów. Każdy agent rozliczeniowy może oferować akwizycję kart w całej UE - zwiększony wybór
Wysokie koszty budowy wielo-krajowych zintegrowanych infrastruktur ePOS/EftPOS hamują transgraniczną ekspansję Jedna platforma wewnętrzna ze wspólnymi standardami i procesami, na której bazować mogą wszystkie kraje SEPA Ekspansja biznesu nie skrępowana przez platformy przetwarzania płatności
Złożone i kosztowne operacje treasury management Jedna relacja umożliwia przyspieszone przetwarzanie dla wszystkich krajów
Brak wspólnych standardów dla rozliczeń i rozrachunku Wspólne standardy dla rozliczeń i rozrachunku zarówno płatności kartami jak i systemem polecenia przelewu i polecenia zapłaty - niższe koszty
Wiele barier wejścia ograniczających wybór agentów rozliczeniowych Usunięcie wielu handlowych i technicznych barier wejścia i zwiększony wybór agentów rozliczeniowych
Ograniczony wybór podmiotów przetwarzających transakcje i systemów kartowych. Wysokie koszty wynikające z mniejszych wolumenów transakcji na poziomie krajowym Wydzielenie systemów od przetwarzania transakcji, co spowoduje powstanie wielu nowych podmiotów przetwarzających transakcje. Konsolidacja na rynku przetwarzania transakcji, która doprowadzi do zwiększenia skali operacji i niższych kosztów dzięki ekonomii skali
Różne cykle czasowe i SLA dla przetwarzania płatności na krajowych i transgranicznych Jednolite cykle czasowe i SLA dla płatności we wszystkich krajach - ulepszenie przepływu gotówki
Różne systemy i standardy dla poleceń zapłaty i przelewu w każdym kraju, różne procesy i metody ustanowienia i pierwszej płatności przy poleceniu zapłaty Redukcja kosztów poprzez polecenie zapłaty i polecenie przelewu SEPA oraz wspólne standardy. Szansa na zharmonizowane, bezpieczne i zagwarantowane tzw. remittance data ( 140 znaków), wspólny dla całego obszaru SEPA proces zlecenia zawierający automatyczną inicjację pierwszej płatności w ciągu 5 dni
Różne ramy handlowe i prawne dla rozliczeń płatności w kilku krajach Wspólne ramy prawne i pewność zastosowania w każdym państwie; Jednolite ramy czasowe dla rozliczeń krajowych i transgranicznych, bez daty waluty, opłaty nie pobierane z kwoty przelewu, ulepszone numery rachunków i dostęp do całego obszaru SEPA.
Dla multi-krajowych płatności B2B:
 • Kilka rozwiązań w zakresie przekazywania pliku płatniczego
 • Wysokie koszty i złożoność obsługiwania systemów płatności wielo - krajowych /systemów treasury
 • Brak wspólnych standardów, złożone/kosztowne procesy rekoncyliacji
 • Rachunki bankowe w kilku krajach - brak gromadzenia i agregacji zysków (pooling&aggregation)
Dla multi-krajowych płatności B2B:
 • Jeden plik przekazywany do któregokolwiek banku SEPA lub mechanizmu rozliczeniowo-rozrachunkowego (CSM) dla wspólnego rozrachunku SLA
 • Jeden system obsługujący wszystkie operacje
 • redukcja kosztów infrastruktury
 • Wspólne standardy (IBAN) i procesy z mniejszymi kosztami operacyjnymi
 • Mniej rachunków bankowych i niższe opłaty za pooling
Dla multi-krajowych płatności B2C:
 • Brak transgranicznych poleceń zapłaty
 • Różne SLA dla rozliczeń i rozrachunku w każdym kraju
 • Ograniczone usługi transgranicznych poleceń przelewu (emerytury i renty/zasiłki)
Dla multi-krajowych płatności B2C:
 • Wspólne Zbiory Zasad (Rulebooks) dla systemów elektronicznego transferu, niższe koszty poleceń zapłaty w SEPA
 • Max 3 dni na rozliczenie i rozrachunek w systemie rozliczeń i rozrachunku SEPA
 • Wspólne, przewidywalne ramy czasowe- ulepszone SLA dla obywateli