sepa logo logo zbp

.

IBAN

Informacje o IBAN

Statystyki SEPA

Statystyki przelewu

Dla członków

Dostęp po zalogowaniu

kontakt

Kontakt

Kontakt z SEPA Polska

Koniec migracji w strefie euro/ 1 sierpnia 2014 r.

Od 1 sierpnia 2014 roku w krajach strefy euro obowiązuje jeden standard płatności bezgotówkowych w euro, określany jako płatności SEPA. Oznacza to, że wszystkie detaliczne przelewy oraz polecenia zapłaty dokonywane są w tym standardzie. Także w Polsce większość banków – na podstawie zawartych wzajemnie porozumień – stosuje standard SEPA. Obowiązkiem stosowania tego standardu Polska zostanie objęta od 1 listopada 2016 r.
SEPA (Single Euro Payments Area) to Jednolity Obszar Płatności w Euro, w ramach którego obywatele, przedsiębiorcy i inne podmioty mogą dokonywać bezgotówkowych rozliczeń w walucie euro na terenie Unii Europejskiej – zarówno transgranicznie, jak i w granicach państw członkowskich – według takich samych zasad i na takich samych warunkach. Płatności SEPA są realizowane standardowo w ciągu jednego dnia roboczego. Ze względu na standaryzację, koszty przelewu SEPA są co do zasady niższe od innych płatności w walucie euro.


Więcej informacji na temat standardu przelewu SEPA można znaleźć tutaj.

 

 

Zalety płatności SEPA (polecenia przelewu SEPA)/ 15 lipca 2014 r.

Poniżej przedstawamy podstawowe informacje na temat polecenia przelewu SEPA. Informaja ta została przygotowana przez Zespół ds Komunikacji SEPA, działający w ramach SEPA Polska.

 

sepa logo

 

Co to jest SEPA

SEPA (ang. Single Euro Payments Area) to obszar, w ramach którego obywatele, przedsiębiorcy i inne podmioty mogą dokonywać bezgotówkowych rozliczeń w walucie euro na terenie Unii Europejskiej, zarówno transgranicznie, jak i w granicach państw członkowskich, według takich samych zasad i na takich samych warunkach.

Obecnie regulacje SEPA w Polsce funkcjonują na zasadzie porozumienia banków, jednak od 1 listopada 2016 r., na podstawie przepisów Rozporządzenia SEPA[1], każdy bank będzie zobowiązany do realizowania płatności  w walucie euro zgodnie z zasadami SEPA.

Zasady płatności w polskich złotych nie ulegną zmianie.

Polecenie przelewu SEPA

Polecenie przelewu SEPA jest to usługa, która pozwala przesyłać środki pieniężne w walucie euro do banków działających w 33 krajach Europy[2], które zawarły porozumienie[3] na realizacje płatności w standardzie SEPA.

Weryfikacja polecenia przelewu SEPA

Bank zleceniodawcy sprawdza, czy zlecenie klienta spełnia wymogi polecenia przelewu SEPA oraz, czy wskazany bank beneficjenta realizuje płatności zgodnie z zasadami SEPA.

Polecenie przelewu SEPA musi spełniać następujące warunki:

-         Płatność  jest wykonywana w walucie euro.

-         Bank odbiorcy i bank zleceniodawcy muszą być stronami porozumienia SEPA[4].

-         Zleceniodawca przy zleceniu płatności podaje numer rachunku odbiorcy w standardzie IBAN.

-         Przy poleceniach przelewu SEPA stosowana jest klauzula kosztowa SHA. Oznacza to, że koszty płatności dzielone są między zleceniodawcę a odbiorcę polecenia przelewu SEPA (żadne opłaty nie są potrącane z kwoty płatności).

-         Zlecenie płatności powinno zawierać kod BIC banku odbiorcy.

W przypadku, gdy płatność nie spełnia warunków wymienionych powyżej zostanie zrealizowana według innych standardów, co może wiązać się z innym czasem realizacji zlecenia i kosztami dla jej uczestników.

Zalety polecenia przelewu SEPA

Czas realizacji

Realizacja płatności następuje standardowo w ciągu 1 dnia roboczego następującego po dacie złożenia zlecenia, z uwzględnieniem godziny granicznej zdefiniowanej przez bank zleceniodawcy.

Brak limitów

Nie ma limitów wartościowych i ilościowych dokonywanych transakcji.

Waluta rachunku

Płatność realizowana jest w walucie euro, ale rachunek może być prowadzony w innej walucie.

Koszty płatności

Ze względu na standaryzację, koszty polecenia przelewu SEPA są co do zasady niższe od innych płatności w walucie euro.


[1] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 260/2012  z dnia 14 marca 2012 r.  ustanawiające wymogi techniczne i handlowe w odniesieniu do poleceń przelewu i poleceń zapłaty w euro oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 924/2009

[4] Lista banków, będących stronami porozumienia ws. realizacji płatności w standardzie SEPA dostępna jest na stronie Europejskiej Rady ds. Płatności http://www.europeanpaymentscouncil.eu/index.cfm/sepa-credit-transfer/sct-register-of-participants/

Karty płatnicze w Europie - raport Europejskiego Banku Centralnego/ 1 maja 2014 r.

http://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/cardpaymineu_renfoconsepaforcards201404en.pdf

http://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2014/html/pr140429.en.html

 

Szawnowni Państwo,

pod powyższymi linkami znajdą Państwo informacje oraz tekst raportu Europejskiego Banku Centralnego z kwietnia 2014 r. na temat kart w Europie

 

2014.05.01 Aktualności. Raport o kartach EBC

Sprawozdanie z migracji SEPA w 2013 roku/ 15 kwietnia 2014 r.

Szawnowni Państwo,

dnia 14 kwietnia br. na posiedzenie Rady ds Systemu Płatniczego działającej przy Narodowym Banku Polskim, zostało przekazane Sprawozdanie z wdrażania SEPA w 2013 roku.

Dokument dostępny jest na stronie:

 

https://sepapolska.pl/index.php/dokumenty2/dokumenty-sepa-polska 

 

Ustanowiono dodatkowy 6-miesięczny termin na migrację SEPA w strefie euro/ 21 marca 2014 r.

Szanowni Państwo,
w załączonym linku http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:084:FULL:EN:PDF znajdą Państwo informacjęnt. przyjęcia Regulacji zmieniającej Rozporządzenie SEPA end-date w zakresie dodatkowego 6-miesięcznego terminu na migrację SEPA. Państwa strefy euro muszą być w pełni zmigrowane do standardów SEPA w zakresie polecenia przelewu i polecenia zapłaty od 1 sierpnia 2014 r.

Rozporządzenie SEPA end-date, przyjęte w 2012 r., ustanawia daty końcowe migracji w państwach członkowskich na instrumenty polecenia przelewu i polecenia zapłaty w walucie euro wykonywane w określonym formacie. Zgodnie z przepisami powyższego aktu, Polska powinna dostosować się do jego wymogów najpóźniej do dnia 31 października 2016 roku, jednak termin obowiązujący państwa członkowskie strefy Euro wyznaczony został na dzień 1 lutego 2014 r. Zmiany, które wprowadzone zostaną w krajach strefy euro do czasu upłynięcia terminu migracji dla Polski, nie mają jednak wpływu na klientów banków polskich.

Wejście w życie powyższego aktu oznacza, że projekt SEPA, który do tej pory był samoregulacyjną inicjatywą środowiska bankowego, de facto zmienia formę z samoregulacyjnej na podlegającą przepisom prawa europejskiego w zakresie instrumentów polecenia przelewu i polecenia zapłaty.

W dniu 18 lutego 2014 r. Rada Unii Europejskiej przyjęła zmianę Rozporządzenia SEPA end-date w zakresie zaproponowanej przez Komisję Europejską propozycji wprowadzenia dodatkowego, 6-miesięcznego okresu przejściowego dla państw Strefy Euro. W tym dodatkowym okresie dostawcy usług płatniczych, będą mogli akceptować płatności w standardach odbiegających od SEPA.

Decyzja o wydłużeniu terminu na migrację dla państw strefy Euro uzasadniana jest wciąż niesatysfakcjonującym poziomem postępów implementacyjnych, zarówno wśród banków, jak i instytucji płatniczych, administracji publicznej oraz przedsiębiorców i konsumentów. Gdyby nie podjęta przez organy unijne inicjatywa wdrożenia dodatkowego okresu przejściowego, dostawcy usług płatniczych po dniu 1 lutego 2014 r. zobowiązani byliby do zaprzestania procesowania płatności w standardach krajowych. Niosłoby to za sobą poważne ryzyko i trudności w szczególności dla użytkowników tych płatności. Decyzja Rady Unii Europejskiej pozwala dostawcom usług płatniczych na akceptowanie i rozliczanie transakcji w standardach różniących się od SEPA. do 1 sierpnia 2014 r.