sepa logo logo zbp

.

IBAN

Informacje o IBAN

Statystyki SEPA

Statystyki przelewu

Dla członków

Dostęp po zalogowaniu

kontakt

Kontakt

Kontakt z SEPA Polska

Zalety płatności SEPA (polecenia przelewu SEPA)/ 15 lipca 2014 r.

Poniżej przedstawamy podstawowe informacje na temat polecenia przelewu SEPA. Informaja ta została przygotowana przez Zespół ds Komunikacji SEPA, działający w ramach SEPA Polska.

 

sepa logo

 

Co to jest SEPA

SEPA (ang. Single Euro Payments Area) to obszar, w ramach którego obywatele, przedsiębiorcy i inne podmioty mogą dokonywać bezgotówkowych rozliczeń w walucie euro na terenie Unii Europejskiej, zarówno transgranicznie, jak i w granicach państw członkowskich, według takich samych zasad i na takich samych warunkach.

Obecnie regulacje SEPA w Polsce funkcjonują na zasadzie porozumienia banków, jednak od 1 listopada 2016 r., na podstawie przepisów Rozporządzenia SEPA[1], każdy bank będzie zobowiązany do realizowania płatności  w walucie euro zgodnie z zasadami SEPA.

Zasady płatności w polskich złotych nie ulegną zmianie.

Polecenie przelewu SEPA

Polecenie przelewu SEPA jest to usługa, która pozwala przesyłać środki pieniężne w walucie euro do banków działających w 33 krajach Europy[2], które zawarły porozumienie[3] na realizacje płatności w standardzie SEPA.

Weryfikacja polecenia przelewu SEPA

Bank zleceniodawcy sprawdza, czy zlecenie klienta spełnia wymogi polecenia przelewu SEPA oraz, czy wskazany bank beneficjenta realizuje płatności zgodnie z zasadami SEPA.

Polecenie przelewu SEPA musi spełniać następujące warunki:

-         Płatność  jest wykonywana w walucie euro.

-         Bank odbiorcy i bank zleceniodawcy muszą być stronami porozumienia SEPA[4].

-         Zleceniodawca przy zleceniu płatności podaje numer rachunku odbiorcy w standardzie IBAN.

-         Przy poleceniach przelewu SEPA stosowana jest klauzula kosztowa SHA. Oznacza to, że koszty płatności dzielone są między zleceniodawcę a odbiorcę polecenia przelewu SEPA (żadne opłaty nie są potrącane z kwoty płatności).

-         Zlecenie płatności powinno zawierać kod BIC banku odbiorcy.

W przypadku, gdy płatność nie spełnia warunków wymienionych powyżej zostanie zrealizowana według innych standardów, co może wiązać się z innym czasem realizacji zlecenia i kosztami dla jej uczestników.

Zalety polecenia przelewu SEPA

Czas realizacji

Realizacja płatności następuje standardowo w ciągu 1 dnia roboczego następującego po dacie złożenia zlecenia, z uwzględnieniem godziny granicznej zdefiniowanej przez bank zleceniodawcy.

Brak limitów

Nie ma limitów wartościowych i ilościowych dokonywanych transakcji.

Waluta rachunku

Płatność realizowana jest w walucie euro, ale rachunek może być prowadzony w innej walucie.

Koszty płatności

Ze względu na standaryzację, koszty polecenia przelewu SEPA są co do zasady niższe od innych płatności w walucie euro.


[1] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 260/2012  z dnia 14 marca 2012 r.  ustanawiające wymogi techniczne i handlowe w odniesieniu do poleceń przelewu i poleceń zapłaty w euro oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 924/2009

[4] Lista banków, będących stronami porozumienia ws. realizacji płatności w standardzie SEPA dostępna jest na stronie Europejskiej Rady ds. Płatności http://www.europeanpaymentscouncil.eu/index.cfm/sepa-credit-transfer/sct-register-of-participants/