sepa logo logo zbp

.

IBAN

Informacje o IBAN

Statystyki SEPA

Statystyki przelewu

Dla członków

Dostęp po zalogowaniu

kontakt

Kontakt

Kontakt z SEPA Polska

Ustanowiono dodatkowy 6-miesięczny termin na migrację SEPA w strefie euro/ 21 marca 2014 r.

Szanowni Państwo,
w załączonym linku http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:084:FULL:EN:PDF znajdą Państwo informacjęnt. przyjęcia Regulacji zmieniającej Rozporządzenie SEPA end-date w zakresie dodatkowego 6-miesięcznego terminu na migrację SEPA. Państwa strefy euro muszą być w pełni zmigrowane do standardów SEPA w zakresie polecenia przelewu i polecenia zapłaty od 1 sierpnia 2014 r.

Rozporządzenie SEPA end-date, przyjęte w 2012 r., ustanawia daty końcowe migracji w państwach członkowskich na instrumenty polecenia przelewu i polecenia zapłaty w walucie euro wykonywane w określonym formacie. Zgodnie z przepisami powyższego aktu, Polska powinna dostosować się do jego wymogów najpóźniej do dnia 31 października 2016 roku, jednak termin obowiązujący państwa członkowskie strefy Euro wyznaczony został na dzień 1 lutego 2014 r. Zmiany, które wprowadzone zostaną w krajach strefy euro do czasu upłynięcia terminu migracji dla Polski, nie mają jednak wpływu na klientów banków polskich.

Wejście w życie powyższego aktu oznacza, że projekt SEPA, który do tej pory był samoregulacyjną inicjatywą środowiska bankowego, de facto zmienia formę z samoregulacyjnej na podlegającą przepisom prawa europejskiego w zakresie instrumentów polecenia przelewu i polecenia zapłaty.

W dniu 18 lutego 2014 r. Rada Unii Europejskiej przyjęła zmianę Rozporządzenia SEPA end-date w zakresie zaproponowanej przez Komisję Europejską propozycji wprowadzenia dodatkowego, 6-miesięcznego okresu przejściowego dla państw Strefy Euro. W tym dodatkowym okresie dostawcy usług płatniczych, będą mogli akceptować płatności w standardach odbiegających od SEPA.

Decyzja o wydłużeniu terminu na migrację dla państw strefy Euro uzasadniana jest wciąż niesatysfakcjonującym poziomem postępów implementacyjnych, zarówno wśród banków, jak i instytucji płatniczych, administracji publicznej oraz przedsiębiorców i konsumentów. Gdyby nie podjęta przez organy unijne inicjatywa wdrożenia dodatkowego okresu przejściowego, dostawcy usług płatniczych po dniu 1 lutego 2014 r. zobowiązani byliby do zaprzestania procesowania płatności w standardach krajowych. Niosłoby to za sobą poważne ryzyko i trudności w szczególności dla użytkowników tych płatności. Decyzja Rady Unii Europejskiej pozwala dostawcom usług płatniczych na akceptowanie i rozliczanie transakcji w standardach różniących się od SEPA. do 1 sierpnia 2014 r.