sepa logo logo zbp

.

IBAN

Informacje o IBAN

Statystyki SEPA

Statystyki przelewu

Dla członków

Dostęp po zalogowaniu

kontakt

Kontakt

Kontakt z SEPA Polska

SEPA - Implementacja i Migracja

Program SEPA, jako program samoregulacji banków zakładał, iż od 2008 roku obok krajowych systemów funkcjonować miały trzy instrumenty płatnicze SEPA (polecenie zapłaty, polecenie przelewu oraz karty). Do  końca 2010  miała zostać osiągnięta pełna migracja. Po planowanej wymianie czysto krajowe, wewnętrzne instrumenty miały przestać istnieć. Pomimo ogromnych wysiłków jakie poniósł sektor bankowy (w tym w Polsce) okazało się, że pełne wdrożenie SEPA nie jest możliwe wyłącznie metodami implementacji prowadzonej przez narodowe banki centralne, związki banków, banki, systemy kartowe oraz władze publiczne w każdym kraju Strefy Euro. Zaczęto zatem pracować nad Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady, którego głównym celem miało być ustanowienie dat końcowych migracji na instrumety SEPA.

Do tego czasu jednak, głównym administratorem samoregulacyjnego programu SEPA była Europejska Rada ds Płatności (EPC). Rolą EPC jest zarządzanie i koordynowanie tego procesu, opracowywanie systemów, schematów, ram, ustanawianie dalszych zasad i standardów, komunikowanie się ze stronami tego procesu oraz wspieranie i monitorowanie postępu prac.

Na początku 2012 r. zostało przyjęte przez Parlament oraz Radę Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiające wymogi techniczne i handlowe w odniesieniu do poleceń przelewu i poleceń zapłaty w euro oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 924/2009 (Rozporządzenie SEPA end-date) . Ustanawia ono daty końcowe migracji w państwach członkowskich na instrumenty polecenia przelewu i polecenia zapłaty w euro wykonywane w określonym formacie. Oznacza to, iż projekt SEPA de facto zmienia formę z samoregulacyjnej na podlegającą przepisom prawa europejskiego.

Z punktu widzenia polskiego środowiska bankowego sprawa migracji przedstawia się inaczej niż w państwach strefy euro ze względu na przewidziane okresy przejściowe dla państw, które nie wprowadziły europejskiej waluty. (data ostatecznej migracji dla państw Euro: 1 lutego 2014 r., dla państw z inną walutą krajową: 31 października 2016 r.

Do końca 2012 roku mają zostać natomiast ustalone nowe zasady zarządzania programem SEPA, a w tym przede wszystkim rola Europejskiej Rady ds Płatności, która do tej pory była zarządcą programu.