sepa logo logo zbp

.

IBAN

Informacje o IBAN

Statystyki SEPA

Statystyki przelewu

Dla członków

Dostęp po zalogowaniu

kontakt

Kontakt

Kontakt z SEPA Polska

Podmioty zaangażowane

Program SEPA został zainicjowany przez trzy główne ciała europejskie.

Pierwotna wizja i inicjatywa pochodzi od Komisji Europejskiej. Wizja ta została rozszerzona w grudniu 2005 roku po publikacji projektu Dyrektywy o Usługach Płatniczych, która została zaprojektowana w taki sposób, aby umożliwiać dalszy rozwój Rynku Wewnętrznego UE, a w szczególności Programu SEPA, czyli Rynku Wewnętrznego dla Płatności. Zamierzeniem dyrektywy jest harmonizacja i usuwanie prawnych barier dla płatności w Unii Europejskiej (nie tylko w obszarze euro).

Europejski Bank Centralny opublikował dokument prezentujący wymagania dla SEPA i harmonogram implementacji jako wkład w zapewnienie wydajnego i uporządkowanego rynku płatności w Strefie Euro.

Europejska Rada ds. Płatności, będąca inicjatywą samoregulacji europejskiego środowiska bankowego, odpowiada za wykreowanie nowych instrumentów płatniczych SEPA. Ponadto, EPC jest autorem nowych ram dla funkcjonowania kart, które pozwolą europejskim systemom kartowym przyjąć i zharmonizować ich obecne struktury i zasady. Inicjatywy te zostały uzupełnione o zestaw projektów zachęcających do wycofywania gotówki, jak również do harmonizacji dystrybucji gotówki euro oraz redukcji oszustw związanych z płatnościami.

  

Pod koniec 2013 roku, w związku ze zmianami spowodowanymi wejściem w życie Rozporządzenia SEPA end-date, powołano nowy podmiot Euro Retail Payments Board zastępujący dotychczasowe SEPA Council (Rada SEPA funkcjonująca w ramach Komisji Europejskiej i Europejskiego Banku Centralnego). 

ERPB zostało powołana przez Europejski Bank Centralny w celu stworzenia szerszego niż dotychczas forum współpracy podmiotów zaangażowanych w SEPA - tj. nie tylko dostawców usług płatniczych, lecz również odbiorców. Z tego względu ERPB składa się z przedstawicieli środowisk odbiorców usług płatniczych, reprezentantów dostawców usług płatniczych, oraz z przedstawicieli banków centralnych. W obradach uczestniczy również przedstawiciel Komisji Europejskiej. Główną rolą ERPB jest wytyczanie strategicznych celów i zadań w obszarze jednolitych płatności w Europie, wskazywanie najistotniejszych wyzwań w zakresie SEPA, a także koordynowanie ich prawidłowego i efektywnego wykonania.

Więcej informacji, w tym status ERPB znajduje się pod adresem:
https://www.ecb.europa.eu/paym/sepa/stakeholders/governance/html/index.en.html#erpb