sepa logo logo zbp

.

IBAN

Informacje o IBAN

Statystyki SEPA

Statystyki przelewu

Dla członków

Dostęp po zalogowaniu

kontakt

Kontakt

Kontakt z SEPA Polska

Zmiany Zarządzania SEPA: „Nowe EPC”/ 9 stycznia 2015 r.

Podczas Posiedzenia Plenarnego Europejskiej Rady ds. Płatności 11 grudnia 2014 r. podjęta została ostateczna decyzja o zmianie struktury EPC. Działalność Europejskiej Rady ds. Płatności skoncentorwana będzie wokół dwóch modułów:

1) Zarządzanie schematami płatności SEPA – Moduł 1

2) Zaangażowanie w zakresie rozwoju płatności ,w tym współpraca z Radą ds. Płatności Detalicznych. – Moduł 2

Podmiotem nadrzędnym w stosunku do struktur tych modułów będzie tzw. EPC Association skupiające dotychczasowych członków EPC, oraz przyszłych zainteresowanych. Przynależność do każdego z tych 3 elementów wiązać się będzie z koniecznością opłacania składek.

Zmiany, co do których zapadły już decyzje, są aktualnie wdrażane w życie poprzez m.in. zbieranie deklaracji członków EPC o uczestnictwie w pracach konkretnych grup roboczych, chęć przynależności do modułu 2, oraz deklaracje grupowego opłacania przez banki składek z tytułu przynależności do modułu 1.

 

Do dnia 31 stycznia br. EPC zbiera deklaracje w zakresie chęci uczestniczenia Członków EPC w pracach modułu 2.

Moduł 2 obejmuje wszystkie inne działania „nowego EPC”, które nie są zawarte w Module 1 („Zarządzanie Schematami”). Moduł ten można określić jako „Wkład w rozwój płatności”. Stanowi on integralną część, „EPC Association” i nie przewiduje oddzielnych podmiotów decyzyjnych. Celem Modułu 2 jest umożliwienie „EPC Association” przyczynienia się do rozwoju płatności w Europie i wpływania na ich rozwój. Działania Modułu 2 będą tworzone w oparciu o uzgodnione wymogi wynikające z dowolnego z trzech następujących głównych źródeł:

-           priorytety ERPB i WE oraz konkretne działania, które wymagałyby określenia wspólnych stanowisk i propozycji w celu przekazania ich do ERPB lub WE (proponowane priorytety występują w obszarach kart, elektronicznych płatności handlowych, e-identyfikacji, e-faktur i bezpieczeństwa); może to doprowadzić do rozwoju nowych schematów, których zarządzanie może zostać powierzone Modułowi 1;

-           tematy, dla których wymagana jest wspólna refleksja i określenie wspólnych stanowisk oraz propozycji i które nie należą bezpośrednio do gestii ERPB (potencjalne obszary: kwestie regulacyjne związane z płatnościami i specjalne zagadnienia zabezpieczeń, gotówka, specyficzne zagadnienia związane z kartami);

-           pomysły i inicjatywy dotyczące tworzenia nowych płatności, które powinny być wspólne z innymi interesariuszami (np. w ramach ERPB) lub z Modułem 1 (uwzględniając jego zakres) w celu dalszego rozwinięcia lub wprowadzenia.

Uczestnictwo w różnych działaniach Modułu 2 jest dobrowolne i zorganizowane zostanie w ramach określonych grup roboczych i grup zadaniowych. Członkom „EPC Association” przysługuje prawo uczestniczenia w dowolnym działaniu Modułu 2 pod warunkiem udziału w jego finansowaniu. Konieczne będzie uzyskanie „masy krytycznej” działań i ilości uczestników Modułu 2, aby stał się on reprezentatywny, istotny, atrakcyjny i ostatecznie wykonalny. W przypadku utraty takiej „masy krytycznej” EPC musiałoby ulec podziałowi lub stać się organizacją zajmującą się wyłącznie zarządzaniem Schematami, co wymagałoby zmiany jego organizacji prawnej i zarządczej.

 

Związek Banków Polskich od wielu lat pełni kluczową rolę w zakresie wdrażania SEPA przez banki w Polsce. Reprezentanci banków są szczególnie zainteresowani tematyką SEPA Polska w ostatnim czasie, w związku z upływającym w październiku 2016 r. terminem na migrację SEPA w zakresie instrumentów polecenia przelewu i polecenia zapłaty. Udział ZBP w najważniejszych paneuropejskich strukturach zajmujących się tematyką SEPA daje bankom nie tylko możliwość dostępu do wielu istotnych informacji, lecz również umożliwia udział w wypracowywaniu stanowisk, które następnie przyjmowane są przez EPC Association.

W strukturze Nowego EPC najważniejszym podmiotem będzie Zarząd EPC Association. Z ramienia Polski reprezentantem w Zarządzie będzie Pan Paweł Widawski - Koordynator Krajowy Programu SEPA, co podkreśla pozycję i zwiększa rolę ZBP w strukturach EPC. Jednocześnie jednak stawia nam nowe wyzwania i wymusza większe zaangażowanie w prace EPC – np. poprzez udział w grupach roboczych Modułu 2. Udział w module 2 dodatkowo zwiększy znaczenie ZBP jako koordynatora wdrażania SEPA w Polsce.

 

2015.03.09 Aktualności Nowe EPC